Welcome to hoangtungthien.com!

Bạn có thể đánh giá thêm mức độ chính xác của các nhận định nói chung, và về cổ phiếu BĐS, FLC, L14, DIG, CEO nói riêng đầu năm 2022 được đăng trên diễn đàn F247.

nhận định

Cổ phần là gì? Các loại cổ phần: Phổ thông và ưu đãi

16 Th5, 2022 | Chứng khoán | 0 Lời bình

Bạn sẽ làm quen với khái niệm cổ phần là gì, các loại cổ phần trong công ty, gồm phổ thông, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại và ưu đãi biểu quyết. Đây là những khái niệm gắn liền với một loại hình doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này được gọi là công ty cổ phần.

Các khái niệm được hiểu theo quy định chi tiết trong Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp lý khác có liên quan.

Cổ phần là gì?

Vốn cổ phần của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau. Mỗi phần vốn góp như vậy được gọi là cổ phần. Việc huy động vốn góp của công ty cũng chính là bán cổ phiếu cho các tổ chức hoặc cá nhân.

Cổ phiếu

Cổ phiếu là phương tiện xác nhận quyền chủ sở hữu đối với phần vốn góp. Nhìn chung, khi đề cập đến phần vốn góp bằng nhau như đã nêu, người ta có thể sử dụng khái niệm cổ phần hoặc cố phiếu để thay thế lẫn nhau.

Mệnh giá cổ phần

Giá trị của mỗi phần vốn góp như vậy được gọi là mệnh giá. Mệnh giá này ghi trên cổ phiếu và trong điều lệ công ty. Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp năm 2020 không quy định cụ thể mệnh giá là bao nhiêu.

Tuy nhiên, theo Luật chứng khoán năm 2019, mệnh giá khi chào bán cổ phiếu ra công chúng là 10 nghìn đồng.

Các loại cổ phần của công ty

Công ty có thể phát hành một số loại cổ phần khác nhau, bao gồm phổ thông và ưu đãi.

Loại phổ thông

Đây là loại bắt buộc phải có đối với công ty cổ phần. Trong đó, cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu tối thiểu một cổ phiếu phổ thông.

Loại ưu đãi

Bao gồm ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại và ưu đãi biểu quyết:

Ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi cổ tức nghĩa là được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Ưu đãi hoàn lại

Ưu đãi hoàn lại là được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu, hoặc theo các điều kiện được trên cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty.

Ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết có nhiều phiếu biểu quyết hơn so với loại cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Nhưng cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Người sở hữu cổ phiếu, có thể là tổ chức hoặc cá nhân, được gọi là cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật.

Tác giả, trực tiếp tư vấn: HOÀNG TÙNG THIỆN