Welcome to hoangtungthien.com!

Bạn có thể đánh giá thêm mức độ chính xác của các nhận định nói chung, và về cổ phiếu BĐS, FLC, L14, DIG, CEO nói riêng đầu năm 2022 được đăng trên diễn đàn F247.

nhận định

Kinh tế học là gì

9 Th6, 2022 | Chưa phân loại | 0 Lời bình

Kinh tế học là một bộ môn khoa học xã hội nghiên cứu về sản xuất, phân phối cũng như tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học tập trung vào hành vi và tương tác của các tác nhân kinh tế và cách thức hoạt động của nền kinh tế.

Định nghĩa về kinh tế học

Thuật ngữ trước đây của ngành này là “kinh tế chính trị”. Từ cuối thế kỷ 19, nó được đổi tên và thường được gọi là “kinh tế học”. Có nhiều định nghĩa hiện đại khác nhau về kinh tế học. Một số phản ánh các quan điểm đang phát triển hoặc các quan điểm khác nhau giữa các nhà kinh tế.

Định nghĩa theo Adam Smith

Nhà triết học người Scotland, Adam Smith đã định nghĩa khái niệm trong “Bản chất và nguyên nhân sự giàu có của các quốc gia” như là “kinh tế chính trị”. Cụ thể, ông phát biểu:

“một ngành khoa học của một chính khách hoặc nhà lập pháp [với hai mục tiêu là cung cấp] nguồn thu dồi dào hoặc nguồn cung cấp cho người dân … [và] để cung cấp nguồn thu cho nhà nước hoặc dịch vụ công đối với cộng đồng”.

Định nghĩa theo Jean-Baptiste Say

Jean-Baptiste Say đã phân biệt đối tượng với các mục đích sử dụng chính sách công. Ông định nghĩa nó là khoa học về sản xuất, phân phối và tiêu dùng của cải.

Định nghĩa theo Alfred Marshall

Alfred Marshall đưa ra một định nghĩa, hiện vẫn được trích dẫn rộng rãi, trong cuốn sách Nguyên tắc Kinh tế học của mình. Ông mở rộng phân tích ra bên ngoài sự giàu có và từ cấp độ xã hội sang cấp độ kinh tế vi mô. Theo ông:

“Kinh tế học là một nghiên cứu về con người trong công việc kinh doanh thông thường của cuộc sống. Nó đòi hỏi cách người ta nhận được thu nhập của mình và cách sử dụng nó. Như vậy, một mặt là nghiên cứu sự giàu có và mặt khác và quan trọng hơn, là một bộ phận nghiên cứu về con người”.

Định nghĩa theo Lionel Robbins

Lionel Robbins đã phát biểu định nghĩa như dưới đây:

“Kinh tế học là khoa học nghiên cứu hành vi của con người như một mối quan hệ giữa các phương tiện cuối cùng và khan hiếm có các mục đích sử dụng thay thế”.

Robbins mô tả định nghĩa này không mang tính phân loại trong việc “chọn ra một số loại hành vi”, mà là phân tích trong việc “tập trung sự chú ý vào một khía cạnh cụ thể của hành vi, hình thức được áp đặt bởi ảnh hưởng của sự khan hiếm.”

Ông khẳng định rằng các nhà kinh tế học trước đây thường tập trung nghiên cứu của họ vào việc phân tích của cải. Phân tích này bao gồm cách thức của cải được tạo ra, phân phối, tiêu dùng; và làm thế nào của cải có thể tăng lên.

Nhưng ông nói rằng kinh tế học có thể được sử dụng để nghiên cứu những thứ khác, chẳng hạn như chiến tranh, nằm ngoài trọng tâm thông thường của nó. Điều này là bởi vì chiến tranh có mục tiêu là chiến thắng, tạo ra cả chi phí và lợi ích; và, các nguồn lực được sử dụng để đạt được mục tiêu. Nếu không thể thắng được trong chiến tranh, hoặc nếu chi phí dự kiến ​​lớn hơn lợi ích, thì các bên quyết định có thể không bao giờ tham chiến. Thay vào đó, họ sẽ khám phá các lựa chọn thay thế khác.

Chúng ta không thể định nghĩa kinh tế học là khoa học nghiên cứu sự giàu có, chiến tranh, tội phạm, giáo dục và bất kỳ phân tích kinh tế lĩnh vực nào khác có thể được áp dụng. Nhưng, kinh tế học mang tư cách riêng là ngành khoa học nghiên cứu một khía cạnh chung cụ thể của mỗi môn học.

Định nghĩa theo Ha-Joon Chang

Ha-Joon Chang cho rằng kinh tế học không nên được định nghĩa theo phương pháp luận hay cách tiếp cận lý thuyết mà là về chủ đề của nó. Ông đưa ra định nghĩa về kinh tế học là “khoa học nghiên cứu hành vi con người như mối quan hệ giữa đầu cuối và phương tiện khan hiếm có cách sử dụng thay thế”.

Phân loại kinh tế học

Có nhiều cách phân loại khác nhau, phổ biến là kinh tế vĩ mô và vi mô

Kinh tế vĩ mô và vi mô

Kinh tế vi mô là một lĩnh vực phân tích những gì được coi là yếu tố cơ bản trong nền kinh tế. Chúng bao gồm các tác nhân và thị trường riêng lẻ, tương tác cũng như kết quả của tương tác. Tác nhân riêng có thể bao gồm hộ gia đình, công ty, người mua và người bán.

Kinh tế học vĩ mô phân tích nền kinh tế như một hệ thống gồm sản xuất, tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Hệ thống này tương tác với nhau và các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Kinh tế học vĩ mô quan tâm đến việc sử dụng các nguồn lực lao động, vốn, đất đai, lạm phát, tiền tệ, tăng trưởng kinh tế và chính sách công có tác động đến các yếu tố này như thế nào.

Những cách phân loại khác

Một cách phân loại rộng rãi khác trong kinh tế học bao gồm kinh tế học tích cực, mô tả “cái gì”, và kinh tế học chuẩn tắc, ủng hộ “cái gì là phải”.

Ngoài ra, người ta phân loại giữa lý thuyết kinh tế và kinh tế học ứng dụng; kinh tế học duy lý và kinh tế học hành vi; kinh tế học chính thống và kinh tế học không chính thống.

Phân tích trong kinh tế học

Phân tích kinh tế có thể được áp dụng trong toàn xã hội, bao gồm kinh doanh, tài chính, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật, và chính phủ. Nó cũng được áp dụng cho các đối tượng đa dạng như tội phạm, giáo dục, gia đình, nữ quyền, luật, triết học, chính trị, tôn giáo, thể chế xã hội, chiến tranh, khoa học, và môi trường.

Lịch sử tư tưởng kinh tế

Kinh tế học thời cổ đại

Các câu hỏi liên quan đến việc phân phối các nguồn lực được tìm thấy trong các bài viết của Boeotian Hesiod. Một số nhà sử học kinh tế đã mô tả chính Hesiod là “nhà kinh tế học đầu tiên”.

Tuy nhiên, từ Oikos, một từ của tiếng Hy Lạp mà từ nền kinh tế được bắt nguồn, đã được sử dụng cho các vấn đề liên quan đến cách quản lý một hộ gia đình.

Các tác giả đáng chú ý khác từ thời Cổ đại cho đến thời Phục hưng, trong đó có Aristotle, Xenophon, Chanakya, Tần Thủy Hoàng, Ibn Khaldun và Thomas Aquinas. Joseph Schumpeter hình dung các nhà học thuật ở thế kỷ 16 và 17, bao gồm Tomás de Mercado, Luis de Molina và Juan de Lugo, là “tiến gần hơn bất kỳ nhóm nào khác để trở thành “nhà sáng lập” của kinh tế học khoa học” về tiền tệ, lãi suất và giá trị.

Một nhóm các nhà tư tưởng người Pháp thế kỷ 18 đã phát triển ý tưởng về nền kinh tế như một dòng luân chuyển thu nhập và sản lượng. Họ tin rằng chỉ sản xuất nông nghiệp mới tạo ra thặng dư rõ ràng so với chi phí. Do đó, nông nghiệp là cơ sở của mọi sự giàu có. Vì vậy họ phản đối chính sách trọng thương mà chính sách này nhằm thúc đẩy sản xuất và thương mại, dẫn đến gây thiệt hại cho nông nghiệp, bao gồm cả thuế nhập khẩu.

Các nhà khoa học này ủng hộ thay thế việc thu thuế tốn kém về mặt hành chính bằng một loại thuế duy nhất đánh vào thu nhập của chủ sở hữu đất đai. Để phản đối các quy định thương mại theo chủ nghĩa trọng thương, họ cũng ủng hộ một chính sách tự do, vốn kêu gọi sự can thiệp tối thiểu của chính phủ vào nền kinh tế.

Adam Smith đã chỉ trích gay gắt những người theo chủ nghĩa trọng thương. Nhưng ông cũng mô tả hệ thống của các nhà tư tưởng Pháp nói trên “với tất cả những điểm không hoàn hảo của nó” là “có lẽ sự gần đúng nhất với sự thật vẫn chưa được công bố”.

Kinh tế chính trị cổ điển

Giai đoạn này có hai học giả điển hình là Adam Smith và David Ricardo.

Học thuyết của Adam Smith

Adam Smith xuất bản cuốn “Sự giàu có của các quốc gia” vào năm 1776, được coi là sự chính thức hóa đầu tiên của tư tưởng kinh tế.

Cuốn sách đã xác định đất đai, lao động và vốn là ba yếu tố sản xuất và là những yếu tố đóng góp chính vào sự giàu có của một quốc gia. Điều này khác hẳn với ý tưởng cho rằng chỉ có nông nghiệp là sản xuất.

Smith thảo luận về những lợi ích tiềm năng của việc chuyên môn hóa theo phân công lao động. Chuyên môn hoá sẽ làm tăng năng suất và lợi ích thu được từ hoạt động thương mại. Lợi ích của thương mại đạt được cho dù là thương mại nội địa hay giữa các quốc gia. “Định lý” của ông rằng “sự phân công lao động bị giới hạn bởi phạm vi thị trường” đã được mô tả là “cốt lõi của lý thuyết về các chức năng của doanh nghiệp và công nghiệp”, và là “nguyên tắc cơ bản của tổ chức kinh tế”.

Học thuyết của David Ricardo

Trong khi Adam Smith nhấn mạnh đến sản xuất, David Ricardo lại tập trung vào việc phân phối thu nhập giữa các chủ đất, công nhân và nhà tư bản. Ricardo đã nhìn thấy mâu thuẫn cố hữu giữa một bên là chủ đất với lao động. Ông cho rằng sự gia tăng dân số và vốn gây áp lực lên nguồn cung đất cố định, đẩy giá thuê lên cao làm giảm tiền lương và lợi nhuận.

Ricardo là người đầu tiên phát biểu và chứng minh nguyên tắc lợi thế so sánh. Theo đó, mỗi quốc gia nên chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu hàng hóa ở lĩnh vực có chi phí sản xuất tương đối thấp hơn.

Kinh tế học Mác xít

Kinh tế học Mar xít xuất phát từ kinh tế học cổ điển, và nó bắt nguồn từ công trình của Karl Marx. Tập đầu tiên trong tác phẩm lớn của Marx, Das Kapital, được xuất bản bằng tiếng Đức vào năm 1867. Marx đã tập trung vào lý thuyết giá trị lao động và lý thuyết giá trị thặng dư. Với tác phẩm này, ông giải thích về sự bóc lột sức lao động bằng tư bản. Trong đó:

– Lý thuyết giá trị lao động cho rằng giá trị của một hàng hóa trao đổi được xác định bởi lao động trong quá trình sản xuất;

– Lý thuyết giá trị thặng dư đã chứng minh cách người lao động chỉ được trả một phần giá trị mà công việc của họ đã tạo ra.

Kinh tế học tân cổ điển

Trong giai đoạn này, chúng ta sẽ xem xét các đại diện điển hình dưới đây:

Kinh tế học Jean-Baptiste Say

Trong kinh tế học tân cổ điển, kinh tế học đã được định nghĩa và thảo luận về sản xuất, phân phối và tiêu dùng của cải bởi Jean-Baptiste Say. Ông đã đề cập đến các yếu tố đó trong cuốn Luận về kinh tế chính trị hay sản xuất, phân phối và tiêu thụ của cải. Ba mục này được khoa học xem xét chỉ liên quan đến sự gia tăng hoặc giảm bớt của cải, và không liên quan đến quá trình thực hiện của chúng.

Định nghĩa của Say đã phổ biến cho đến thời đại chúng ta, được lưu lại bằng cách thay thế từ “của cải” cho “hàng hóa và dịch vụ”. Với sự thay thế này sẽ có nghĩa là của cải cũng có thể bao gồm cả các dịch vụ hay phi vật chất.

Kinh tế học Lionel Robbins

Hơn một thế kỷ sau, Lionel Robbins nhận thấy rằng định nghĩa trên của Say đã không còn đầy đủ nữa. Bởi vì nhiều nhà kinh tế đưa lý thuyết và triết học vào các lĩnh vực hoạt động khác của con người. Quan điểm của ông được trình bày trong Tiểu luận về Bản chất và Tầm quan trọng của Khoa học Kinh tế. Ông đã đề xuất một định nghĩa mới về kinh tế học như nghiên cứu về một khía cạnh cụ thể của hành vi con người. Khía cạnh nằm dưới ảnh hưởng của sự khan hiếm, mà buộc mọi người phải lựa chọn, phân bổ nguồn lực khan hiếm cho các mục đích cạnh tranh và tiết kiệm.

Kinh tế học Keynes

Kinh tế học Keynes bắt nguồn từ John Maynard Keynes, đặc biệt là cuốn sách Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ. Nó đã mở ra kinh tế học vĩ mô đương đại như một lĩnh vực riêng biệt. Cuốn sách tập trung vào các yếu tố quyết định thu nhập quốc dân trong ngắn hạn khi giá cả tương đối không linh hoạt.

Keynes đã cố gắng giải thích một cách chi tiết lý thuyết tại sao tỷ lệ thất nghiệp cao trên thị trường lao động có thể không tự điều chỉnh do “cầu hiệu quả” thấp, và tại sao ngay cả sự linh hoạt về giá và chính sách tiền tệ cũng có thể không đạt được. Tính “cách mạng” đã được nhiều người dành cho cuốn sách do tác động của nó đối với phân tích kinh tế.

Phương pháp luận trong kinh tế học

Nghiên cứu lý thuyết

Lý thuyết kinh tế dòng chính dựa trên các mô hình kinh tế định lượng tiên nghiệm. Mô hình này sử dụng nhiều khái niệm. Lý thuyết thường tiến hành với giả định là giữ các biến giải thích không đổi, khác với biến đang được xem xét. Mục tiêu là tìm ra những lý thuyết ít nhất là đơn giản về yêu cầu thông tin, dự đoán chính xác hơn và hiệu quả hơn trong việc tạo ra các nghiên cứu bổ sung so với các lý thuyết trước đó.

Trong kinh tế học vi mô, các khái niệm chính bao gồm cung và cầu, cận biên, lý thuyết lựa chọn hợp lý, chi phí cơ hội, hạn chế ngân sách, tiện ích và lý thuyết về doanh nghiệp. Các mô hình kinh tế vĩ mô ban đầu tập trung vào việc mô hình hóa mối quan hệ giữa các biến tổng hợp. Nhưng khi các mối quan hệ dường như thay đổi theo thời gian, các nhà kinh tế vĩ mô, bao gồm cả những người theo trường phái Keynes mới, đã định dạng lại mô hình của họ theo định hướng vi mô.

Nghiên cứu thực nghiệm

Các lý thuyết kinh tế thường được kiểm tra theo kinh nghiệm. Phần lớn việc kiểm tra thông qua sử dụng kinh tế lượng với các dữ liệu kinh tế. Những thí nghiệm được kiểm soát phổ biến đối với khoa học vật lý rất khó và không phổ biến trong kinh tế học. Thay vào đó, dữ liệu rộng rãi được nghiên cứu bằng cách quan sát. Loại thử nghiệm này thường được coi là ít nghiêm ngặt hơn so với thử nghiệm có kiểm soát và các kết luận thường mang tính dự kiến ​​hơn. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế thực nghiệm đang phát triển, và việc sử dụng các thí nghiệm tự nhiên ngày càng nhiều .

Các phương pháp thống kê như phân tích hồi quy được sử dụng phổ biến. Họ sử dụng các phương pháp này để ước tính kích thước, ý nghĩa kinh tế và ý nghĩa thống kê. Bằng cách đó, một giả thuyết có thể được chấp nhận, mặc dù theo nghĩa xác suất, thay vì chắc chắn.

Kinh tế vi mô

Trong kinh tế vi mô, các nhà nghiên cứu xem xét các quyết định về thương mại, sản xuất và tiêu dùng. Kinh tế học vi mô nghiên cứu cách thức các thực thể, hình thành cấu trúc thị trường, tương tác trong thị trường để tạo ra hệ thống thị trường.

Về lý thuyết, trong thị trường tự do, tổng lượng cầu của người mua và lượng cung của người bán có thể đạt trạng thái cân bằng kinh tế theo thời gian để phản ứng với sự thay đổi giá cả. Tuy nhiên, trong thực tế, các vấn đề khác nhau có thể ngăn cản sự cân bằng, và bất kỳ điểm cân bằng nào đạt được có thể không nhất thiết phải là công bằng về mặt đạo đức.

Có nhiều cấu trúc thị trường khác nhau. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, không có người tham gia nào đủ lớn để có quyền lực thị trường. Nghĩa là không có đủ quyền lực định giá một sản phẩm đồng nhất. Nói cách khác, mọi người tham gia thị trường cũng đều là “người định giá”. Bởi vì không người tham gia nào ảnh hưởng được đến giá sản phẩm.

Tuy nhiên, trong thế giới thực, các thị trường thường có sự cạnh tranh không hoàn hảo. Nghĩa là xuất hiện những cá nhân hay tổ chức có ảnh hưởng đáng kể đến giá cả.

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô xem xét toàn bộ nền kinh tế để giải thích các tổng thể rộng và mối tương tác của chúng “từ trên xuống”, tức là sử dụng một dạng đơn giản của lý thuyết cân bằng tổng quát. Sự tổng hợp như vậy bao gồm thu nhập và sản lượng quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp, và lạm phát giá cả. Nó cũng nghiên cứu các tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của chính phủ.

Kể từ khoảng những năm 1960, kinh tế vĩ mô đã được đặc trưng bởi sự tích hợp hơn nữa đối với mô hình dựa trên vi mô của các lĩnh vực, bao gồm tính hợp lý của các bên tham gia, sử dụng hiệu quả thông tin thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo. Điều này đã giải quyết mối quan tâm lâu dài về sự phát triển không nhất quán của cùng một chủ đề.

Phân tích kinh tế vĩ mô cũng xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ dài hạn và tăng trưởng của thu nhập quốc dân. Các yếu tố đó bao gồm tích lũy vốn, thay đổi công nghệ và tăng trưởng lực lượng lao động.

Kinh tế quốc tế

Thương mại quốc tế nghiên cứu các yếu tố quyết định dòng chảy hàng hóa và dịch vụ qua các biên giới quốc tế. Nó cũng liên quan đến quy mô và phân phối lợi nhuận từ thương mại. Các ứng dụng chính sách được xem xét bao gồm ước tính tác động của việc thay đổi thuế suất và hạn ngạch thương mại.

Tài chính quốc tế cũng là một lĩnh vực kinh tế vĩ mô. Nó xem xét dòng vốn qua các biên giới quốc tế và tác động của những chuyển động này lên tỷ giá hối đoái. Gia tăng thương mại hàng hóa, dịch vụ và vốn giữa các quốc gia là một tác động chính của quá trình toàn cầu hóa hiện nay.

Tác giả, trực tiếp tư vấn: HOÀNG TÙNG THIỆN